Szkolenie Wdrożenie RODO

Najbliższe terminy:
25, 30 stycznia
6, 15, 16 lutego

Szkolenie - Wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych - jak przejść suchą stopą?

Czas trwania: 1 dzień, 7 godzin

Data i miejsce:
25.01.2018r. - Kraków rejestracja->>
30.01.2018r. - Warszawa rejestracja->>
06.02.2018r. - Poznań rejestracja->>
15.02.2018r. - Wrocław rejestracja ->>

15.02.2018r. - Gdańsk rejestracja ->>
16.02.2018r. - Łódź rejestracja ->>

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest kompleksową regulacją, która kształtuje zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w sposób jednolity dla całej UE.
RODO wejdzie w życie na terytorium całej UE z dniem 25 maja 2018 r.
Ze względu na swój charakter RODO będzie oddziaływać bezpośrednio na prawa i obowiązki zarówno osób, których dane dotyczą, jak również administratorów danych osobowych (ADO) i podmiotów przetwarzających.
W szczególności RODO przyznaje szereg nowych uprawnień osobom, których dane dotyczą, nakładając jednocześnie nowe wymogi i obowiązki związane z przetwarzaniem danych na ADO i podmioty przetwarzające.
W wielu aspektach RODO uwzględnia również interesy samych przedsiębiorców przewidując instrumenty mające ułatwić przetwarzanie danych na terytorium UE.
RODO przewiduje również nowe instrumenty prawne organom nadzorczym mające zapewnić egzekwowalność obowiązków nałożonych na ADO i podmioty przetwarzające.
Co istotne, w wielu istotnych aspektach RODO odchodzi od rozwiązań przyjmowanych dotychczas na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, a więc również polskiej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Cel szkolenia:

- Celem szkolenia jest omówienie zmian wprowadzanych przez RODO w odniesieniu do różnych obszarów działalności przedsiębiorców będących administratorami danych (w szczególności kadry, marketing, IT).
- W trakcie szkolenia omówione również zostaną przepisy projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wprowadzającymi, których celem jest kompleksowe dostosowanie polskiego porządku prawnego (przeszło 130 ustaw) do wymogów wynikających z RODO.

Zagadnienia tematyczne:
 • Informacje wprowadzające na temat RODO
 • Do kogo znajdą zastosowanie przepisy RODO?
 • Podstawowe przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych „zwykłych” oraz wrażliwych
 • Kiedy dopuszczalne jest profilowanie?
 • Prawa osoby której dane są przetwarzane
 • Nowe obowiązki administratora danych osobowych (ADO), w szczególności
 • Inspektor Ochrony Danych (dawniej: Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
 • Powierzenie przetwarzania danych vs. udostępnienie danych
 • Omówienie przebiegu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • Sankcje za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

Grupad docelowa:
 • Mając na uwadze kompleksowy charakter RODO adresatami szkolenia są wszystkie osoby, które w praktyce mają do czynienia z tematyką ochrony danych, w tym w szczególności: menedżerowie i kadra zarządzającą, pracownicy działów administracji, kadr, IT oraz prawnych, osoby zajmujące się marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta

Koszt udziału w szkoleniu:*
- 590 PLN+VAT
- 790 PLN+VAT 

*Szczegóły dostępne są w zakładce rejestracja 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Uczestnikom zapewniamy:
- udział w szkoleniu i dyskusji
- kompletne materiały szkoleniowe oraz ustawę o ochronie danych osobowych, w tym materiały drukowane i prezentację
- certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu
- konsultacje z prowadzącym
- przerwę kawową i lunch

altphocadownload view=file|id=280alt