30.01.2018r.

Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej.
 • Jak wygląda kooperacja służb ratunkowych i administracji publicznej?
 • Jakie są podstawy prawne realizacji zadań zarządzania kryzysowego?
 • Jakie są zasady opracowywania planów zarządzania kryzysowego?

Na te i wiele innych odpowiedzą eksperci podczas konferencji:
"Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", która odbędzie się 30 stycznia w Warszawie.

Wykłady poprowadzą m.in.:

- Iwona Michniewicz - doktor nauk o kulturze fizycznej, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej 
"Status zawodowy i pozycja społeczna ratownika wodnego"

- Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT
"Wykorzystanie mapy cyfrowej w zarządzaniu kryzysowym"

- Leszek Marzec - 
ratownik medyczny, strażak, Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
"Komunikacja pomiędzy służbami ratunkowymi i osobami niepełnosprawnymi" 
(Rozpoznanie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego wymaga pilnego udzielenia pierwszej pomocy i wezwania zespołu ratownictwa medycznego. W Polsce osoby z niepełnosprawnością narządu mowy lub słuchu pozbawione są możliwości samodzielnego wezwania służb ratowniczych gdy wykonają połączenie na numer alarmowy 999. System Powiadamiania Ratunkowego obsługujący System Wspomagania Decyzji Państwowe Ratownictwo Medyczne nie jest dostosowany do obsługi powszechnych form współczesnej komunikacji takich jak eFAX, Chat, e-mail, telecare czy połączenia wideo) 

- Krzysztof Gralik - Główny Specjalista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, Starostwo Powiatowe Otwock
"System alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniach - teoria czy praktyka?"

- mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
"Współpraca służb ratunkowych i mundurowych podczas zdarzenia o charakterze mnogim i masowym"
(Prawidłowe postępowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz służb mundurowych na miejscu zdarzenia o charakterze mnogim i masowym ma krytyczne znaczenie dla zwiększenia szans przeżycia osób poszkodowanych. Właściwa komunikacja wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Zintegrowana współpraca otwiera możliwość optymalizacji działań na miejscu zdarzenia)

- dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego
"Możliwe scenariusze zamachu terrorystycznego w Polsce – wyzwania dla zarządzania kryzysowego"
(Współczesny terroryzm występuje w różnych formach a sprawcy wykorzystują rozmaite, choć powtarzające się i możliwe do przewidzenia metody i taktyki zamachów. W prezentacji zostaną omówione możliwe scenariusze zamachu terrorystycznego na terenie Polski, i związane z tym wyzwania dla zarządzania kryzysowego. Dotyczą one zarówno tych częściej spotykanych zdarzeń, jak ataki bombowe czy tzw. Marauding Firearms Terrorism jak również sytuacje zakładnicze lub ataki mniej konwencjonalne typu "Renegade" lub "Maritime Renegade")
 

Proponowane zagadnienia tematyczne:

 • Systemy łączności
 • Systemy ostrzegania i powiadamiania ludności cywilnej o zagrożeniu przy wykorzystywaniu nowoczesnych technologii
 • Nowoczesny sprzęt wykorzystywany przez służby ratunkowe i mundurowe (mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory).
 • Bezpieczeństwo - publiczne, transportu, obiektów, danych
 • Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego
 • Zadania i skuteczna komunikacja pomiędzy administracją, służbami ratunkowymi i mundurowymi
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Organizowanie pomocy medycznej I psychologicznej
 • Aspekty prawne

Do udziału w konferencji zapraszamy:
 • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, instytucji administracyjnych, centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
 • funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej
 • koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR, TOPR, GOPR.

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych związanych z tematyką konferencji - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*

Uczestnikom gwarantujemy: materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, bez podania przyczyny.

PARTNER

PATRONI HONOROWI

PRELEGENCI

Adam Pogorzelski - Kierownik Produktu, DGT
Leszek Marzec - Powiatowy Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu
mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Iwona Michniewicz - ratownik wodny, założycielka i pierwsza Prezes Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej
Krzysztof Gralik - Główny Specjlista, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe Otwock
dr Michał Piekarski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego