PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER

Axis Communications
oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Axis jest liderem na rynku sieciowych systemów wizyjnych. Oferuje produkty i rozwiązania z zakresu kamer IP, enkoderów, akcesoriów, kontroli dostępu, audio oraz oprogramowania do rejestracji przeznaczone do profesjonalnych instalacji, wykorzystujące innowacyjne i otwarte platformy techniczne za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis prowadzi długofalową współpracę z partnerami zapewniając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone zarówno na istniejące, jak i nowe rynki. Zatrudnia około 2800 dedykowanych pracowników w ponad 50 krajach świata, wspieranych przez sieć ponad 90 000 partnerów działających na terenie 179 krajów. Firma została założona w 1984 roku i jest notowana na sztokholmskiej giełdzie NASDAQ pod symbolem AXIS.

Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.axis.com 

PARTNER


Działające od 15 lat na rynku polskim Trapeze Poland jest częścią międzynarodowej grupy Trapeze obchodzącej w tym roku jubileusz 50-lecia. Jako lider branży dostarcza innowacyjne produkty i rozwiązania w zakresie planowania zasobów ludzkich i pojazdów, kontroli operacyjnej, informacji pasażerskiej, systemów biletowych, a także zarządzania zajezdnią i flotą. Wdrożone systemy pomagają setkom publicznych i prywatnych organizacji na całym świecie zwiększając ich wydajność, jakość działań, powodując wzrost satysfakcji, bezpieczeństwa i punktualności w transporcie pasażerskim. Firma pracuje nad rozwiązaniami mobilności jutra, jak wdrożenie pojazdów autonomicznych do transportu publicznego. Trapeze ma ponad 30 biur w Europie, Ameryce Północnej oraz w rejonie Azji i Pacyfiku.

PARTNER

Przedsiębiorstwo DYSTEN to jeden z czołowych polskich producentów urządzeń dla transportu publicznego. Dostarcza autorskie systemy w całej Europie i na Bliskim Wschodzie. Firma projektuje, wytwarza, montuje oraz serwisuje Systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej dla kolei, metra, komunikacji autobusowej i tramwajowej. Prawie 60% nowopowstałych innowacyjnych dworców systemowych w Polsce zostało wyposażonych w urządzenia DYSTEN.

DYSTEN elastycznie dobiera technologię do wymagań koncepcji – tworząc urządzenia oparte o wyświetlacze i ekrany:

  • diodowe LED (monochromatyczne lub RGB),
  • LCD TFT (pełnokolorowe),
  • LCD Backlight z białym podświetleniem (np. z białymi znakami na niebieskim tle),
  • urządzenia Low-power (zużywające mało energii), niewymagające zasilania z sieci energetycznej do montażu w bezpośredniej bliskości pasażerów (np. przy kasach biletowych),
  • urządzenia E-papier o ekstremalnie małym poborze prądu, bardzo dobrze czytelne w pełnym nasłonecznieniu.

DYSTEN to nie tylko praca oparta na standardach normy ISO 9001. To polski kapitał, polscy inżynierowie i zaangażowany zespół ludzi pochłoniętych pasją tworzenia najnowocześniejszych technologicznie urządzeń o wyjątkowej trwałości i użyteczności. W setkach miejsc – na dworcach, przystankach, w pociągach, autobusach i tramwajach zdążają Państwo na czas między innymi dzięki systemowym rozwiązaniom firmy DYSTEN.

PARTNER

Mobilis to firma o polskich korzeniach, świadcząca kompleksową obsługę przewozów autobusowych dla dużych, średnich i małych miast od ponad 20 lat. Jesteśmy największym przewoźnikiem prywatnym w Warszawie oraz w Krakowie. Z sukcesem wygrywamy kolejne kontrakty na świadczenie wysokiej jakości usług. Mamy zespół specjalistów mogących zorganizować, realizować, nadzorować lub doradzać komunikację autobusową w miastach. W działalności wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie zebrane zarówno na rynku polskim, jak i w Europie.

PARTNER

Ursus Bus S.A. – Polski producent autobusów i trolejbusów miejskich o napędzie elektrycznym. Firma wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Polmot Holding. Pojazdy produkowane przez Ursus Bus wykazują się dużą innowacyjnością w zakresie stosowanych systemów napędowych oraz magazynowania energii. Autobusy i trolejbusy Ursus sprzedawane są na rynku krajowym i zagranicznym.

PATRONAT HONOROWY

Ministerstwo Energii powstało na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r., z mocą obowiązywania od dnia 27 listopada 2015 r. Ministrem Energii jest Krzysztof Tchórzewski. Do zadań Ministerstwa Energii należą m.in.: zapewnianie obywatelom RP stabilnego i bezpiecznego dostępu do energii, prowadzenie polityki energetycznej, która bierze pod uwagę dobro obywateli, zasoby naturalne oraz możliwości i potrzeby państwa, zapewnianie Polsce niezależności i bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacja źródła dostaw energii do Polski czy też inicjowanie i wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, szczególnie tych, które mogą wpłynąć na codzienne życie obywateli.

Ministerstwo Infrastruktury powstało na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury. Minister Infrastruktury kieruje dwoma działami administracji rządowej: transport i łączność. Podstawowym zadaniem Ministerstwa Infrastruktury jest rozwój transportu w Polsce. Przyjęta Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) wyznacza najważniejsze kierunki transportu w Polsce. Ponadto Ministerstwo kształtuje politykę regulacyjną w odniesieniu do zliberalizowanego rynku pocztowego poprzez określenie zasad jego funkcjonowania w ustawie Prawo pocztowe i aktach wykonawczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ma osobowość prawną, posiada także zdolność prawną i zdolność sądową, może więc występować w procesach cywilnych jako strona. By samorząd województwa mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa. Do zadań samorządu należą sprawy z zakresu m.in: modernizacji terenów wiejskich i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej; zagospodarowania przestrzennego; transportu zbiorowego i dróg publicznych, dlatego wydarzenie to odbywa się pod Patronatem Marszałka Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz z dwoma Wicemarszałkami Województwa Dolnośląskiego oraz dwoma Członkami Zarządu Województwa Dolnośląskiego wchodzą w skład Zarządu Województwa. Marszałek - Cezary Przybylski został wybrany przez sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Zarząd jest organem kolegialnym, swoje zadania pełni między innymi poprzez podejmowanie uchwał. Jest uprawniony do wykonywania zadań samorządu, które nie zostały zastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Zarząd województwa swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu marszałkowskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jest zarządzany przez Marszałka Adama Jarubasa. Województwo Świętokrzyskie obejmuje powierzchnię 11 711 km 2. (3,7% powierzchni kraju). Region podzielony jest na 102 gminy i 14 powiatów. Urząd Marszałkowski prowadzi strategię rozwoju województwa oraz prowadzi politykę rozwoju biznesu. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020 stanowi całościową koncepcję rozwoju województwa w perspektywie średniookresowej oraz podstawowy instrument koordynacji programów operacyjnych i rozwojowych na poziomie regionu w okresie siedmiu lat. Przyjęto model rozwoju, który można określić jako: rozwój poprzez akumulację kapitału w branżach istotnych dla regionu.

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego jest zarządzany przez Marszałka Mieczysława Struka. Podstawowym zadaniem i celem urzędu jest określenie strategii rozwoju województwa i prowadzenie polityki rozwoju regionu. Województwo Pomorskie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km 2, co stanowi około 6 proc. powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców. Stolica regionu Gdańsk, jest znana w Europie i na świecie z uwagi na narodziny i wielki zryw Solidarności w 1980 roku pod przywództwem Lecha Wałęsy. Zryw, który stał się impulsem dla demokratycznych przemian w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest zarządzany przez Marszałka Andrzeja Bułę. Województwo opolskie obejmuje obszar o powierzchni 9412 km² i jest obecnie najmniejszym województwem w Polsce. Województwo Opolskie to wielokulturowy region, wykształconych, otwartych i aktywnych mieszkańców z konkurencyjną i innowacyjną gospodarką oraz z przyjaznym środowiskiem. Najważniejszym i horyzontalnym wyzwaniem rozwojowym regionu jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji. Jest to odpowiedź na niekorzystną sytuację demograficzną regionu, który systematycznie traci kapitał ludnościowy.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od chwili powołania tj. od 1 stycznia 1999 r. podejmuje szereg inicjatyw, przekraczających kanony powszechnie obowiązujące w polskiej administracji publicznej. U źródeł innowacyjnego podejścia do zarządzania leżą założenia skutecznego, efektywnego i przyjaznego działania. Są one wpisane w fundamentalną deklarację instytucji – misję: "Sprawny i skuteczny urząd regionalnej administracji publicznej realizujący z partnerami ustawowe i własne działania na rzecz rozwoju Małopolski". Wizja przyjaznej, pro-obywatelskiej administracji jest realizowana w bieżącej działalności urzędu, a w tym przypadku, poprzez honorowy patronat Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Jacka Krupy.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego jest aparatem pomocniczym Zarządu i wykonuje zadania, które wynikają ze sprawowania przez Zarząd funkcji organu wykonawczego województwa. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 6 marca 2000 r. (Uchwała Nr XV/91/2000) przyjęto Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego (SRWL) jako pierwszą w kraju strategię regionalną. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału zadań i kompetencji oraz indywidualnej odpowiedzialności za ich wykonanie.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego jest zarządzany przez Marszałka Adama Struzika. Województwo mazowieckie obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km² i jest największym województwem w Polsce. Strategia rozwoju jest realizowana poprzez programy wojewódzkie. W szczególności kładziony jest nacisk na tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy, wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli. Urząd Marszałkowski promuje racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtuje środowisko naturalne, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspierany jest rozwój kultury oraz ochrona i racjonalne wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie Ekonomiki Transportu (SET) to organizacja zrzeszająca czołowych polskich ekspertów – praktyków zajmujących się od wielu lat problematyką infrastruktury i transportu. Nasza działalność koncentruje się m.in. na: prowadzeniu i promowaniu wyników badań ilościowych nad ekonomiką transportu; prowadzeniu działalności edukacyjnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach transportowych, w szczególności na rzecz transportu szynowego; kreowaniu pozytywnych zmian w transporcie; propagowaniu bezpieczeństwa infrastruktury i transportu oraz rozwoju elektromobilności; uczestnictwie oraz organizacji konferencji i paneli dyskusyjnych na temat rozwoju polskiego transportu i infrastruktury.

Instytut Kolejnictwa istnieje już od ponad 65 lat. Od chwili powstania, czterokrotnie zmieniał swoją nazwę. Od początku swojego istnienia Instytut odgrywał i odgrywa trudną do przecenienia rolę w systemie transportu szynowego w Polsce. W jego zakładach, pracowniach i laboratoriach pracowało wielu specjalistów, którzy zgromadzili olbrzymi dorobek wiedzy technicznej, organizacyjnej i eksploatacyjnej. Opracowano tu i wdrożono wiele nowatorskich rozwiązań, dzięki którym kolej odnotowała znaczący postęp technologiczny w wielu dziedzinach swojej działalności.

Urząd Transportu Kolejowego jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją ruchu kolejowego oraz prawami pasażerów. Podróżni mogą liczyć na pomoc w przypadku gdy przejazd pociągiem nie przebiegał tak jak powinien. UTK dba o to by przewozy na kolei wykonywali tylko przedsiębiorcy gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Sprawdzają, czy zarządcy infrastruktury utrzymują i modernizują linie kolejowe zgodnie z europejskimi i krajowymi normami. Wydają licencje maszynistom. UTK jest inicjatorem „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa” oraz konkursu "Kultura bezpieczeństwa" związanego z upowszechnianiem zasad bezpieczeństwa wśród pracowników spółek kolejowych.

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest organizacją obywatelską niezależną od partii politycznych. Od 2004 roku działającą po stronie obywateli. Misją INSPRO jest rozwijanie, kształtowanie i promowanie postaw obywatelskich. "Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia" - mówią przedstawiciele INSPRO.

Metro Warszawskie Sp. z o.o. jest podmiotem prawa handlowego od stycznia 2003 r. Właścicielem spółki jest Miasto Stołeczne Warszawa. Misją Metra Warszawskiego jest realizowanie przewozów pasażerskich koleją podziemną w Warszawie, jak również zastępstwo inwestycyjne oraz nadzór nad pracami budowlanymi przy rozbudowie sieci stołecznego metra. Spółka korzysta z udostępnionej przez miasto st. Warszawa infrastruktury metra (tunele, stacje) i odpowiada za ich utrzymanie.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie został powołany dnia 1 stycznia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta nr 496/XXVI/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. Przedmiotem działania ZTM w Lublinie jest organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w Lublinie. Do podstawowych zadań ZTM w Lublinie należy: planowanie sieci komunikacyjnej, kontrola realizacji usług przewozowych ze szczególnym uwzględnieniem ich jakości, podejmowanie działań na rzecz zapewnienia standardów bezpieczeństwa przewozów pasażerskich, podejmowanie inicjatyw dotyczących zarządzania ruchem w celu zapewnienia priorytetów dla komunikacji miejskiej czy też podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Koleje Śląskie Sp. z o.o. są samorządową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma świadczy usługi transportu kolejowego, przede wszystkim na terenie województwa śląskiego. Spółka została powołana do życia 17 lutego 2010 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego. W ciągu roku pociągi Kolei Śląskich pokonują trasę o długości około 6,5 milionów kilometrów. Z usług przewoźnika w 2016 roku skorzystało około 15,5 milionów pasażerów. Koleje Śląskie świadczą swoje usługi w oparciu o misję „Satysfakcja Klienta” - dobro Klientów i ich bezpieczeństwo są najwyższymi wartościami.

Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie wraz z miastem Olsztyn realizuje aktualnie projekt modernizacji systemu publicznego transportu zbiorowego, polegający na uruchomieniu nowego podsystemu tramwajowego olsztyńskiej komunikacji miejskiej, obok dotychczas funkcjonującego podsystemu autobusowego. Wizja transportu publicznego w Olsztynie i w gminach ościennych zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki