PRELEGENCI

mgr inż. Agnieszka Sopel - Katedra i Klinika Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Prezes Zarządu Instytutu Inżynierii Klinicznej

Wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jako ekspert realizowała zadania dla Ministerstwa Zdrowia, wdrażała nowoczesne technologie do Szpitala Prezydenta Białorusi. Autorka licznych publikacji w tym m.in. dla Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego. Obecnie jako praktyk - inżynier kliniczny współpracuje z licznymi jednostkami ochrony zdrowia w zakresie doradztwa związanego z technologią medyczną, inżynierią kliniczną oraz zgodności projektów z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniami Ministra Zdrowia. Bierze udział w realizacjach inwestycji szpitalnych tworząc pełne specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Realizowała zlecenia przy Centrach Symulacji Medycznej jako ekspert ds. sprzętu medycznego dla Ministerstwa Zdrowia.

dr Dobrawa Biadun - radca prawny, specjalista w zakresie prawa medycznego i procedury administracyjnej, Kancelaria Radcy Prawnego Dobrawa Biadun

Pracowała w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia. Współpracowała z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie zgodności powiadomień o żywności z prawem. Odpowiada za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Od 2012 r. jest członkiem Wojewódzkiej Komisji Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi.

dr Anna Gawrońska - GS1 Polska

Wieloletni doradca w zakresie wykorzystania standardów GS1 w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach międzynarodowej Grupy Roboczej ds. Ochrony Zdrowia GS1 (GS1 Global Healthcare Interest Group). Autorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zastosowania standardów GS1 w obszarze ochrony zdrowia. Doktor nauk ekonomicznych.

Roman Radomski - Prezes, Polskie Stowarzyszenie HL7

Prezes Polskiego Stowarzyszenia HL7, które na mocy umowy afiliacyjnej jest oficjalną organizacją krajową HL7 International, globalnej organizacji opracowującej standardy interoperacyjności danych medycznych i sposobów ich wymiany pomiędzy systemami IT. Konsultant w zakresie przetwarzania danych medycznych oraz zastosowań IT w ochronie zdrowia, specjalizuje się w praktycznym wdrażaniu standardów interoperacyjności. Pracuje dla największych polskich firm medycznych i producentów oprogramowania oraz dla instytucji rządowych. Jest współautorem Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA, która została opublikowana przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jako obowiązująca specyfikacja reguł tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce. Członek HL7 International Council. Założyciel i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej w latach 2015-2017. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie oraz studiów MBA dla Kadry IT na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wojciech Lorens - Dyrektor ds. Projektów, Medicover

Lekarz, informatyk, kierownik projektów. W Medicover od 15 lat, wcześniej przez kilkanaście lat był lekarzem chorób wewnętrznych w warszawskich szpitalach. Swoją pracę w Medicover rozpoczął w Pionie Medycznym, kontynuował w Biurze Strategii i Zarządzania Projektami, obecnie zarządza w Dziale IT Zespołem ds. Projektów. Zrealizował liczne projekty, m.in: wdrożenie systemu Electronic Medical Records w zintegrowanej sieci placówek ambulatoryjnych Medicover, wdrożenie systemu HIS/RIS/PACS w szpitalu Medicover w Warszawie, brał udział także we wdrożeniu systemów HIS/RIS/PACS w szpitalu Medicover w Bukareszcie, digitalizacji dokumentacji medycznej w Centrum Damiana, tworzeniu i wdrożeniu systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Medicover oraz wdrażaniu rozwiązań rozwijających platformę Medicover On-line i Aplikację Mobilną Medicover. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, ukończył także podyplomowe studia informatyczne na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz studia w zakresie Leadership and Management na University of Sussex.

Piotr Najbuk - Prawnik, Domański Zakrzewski Palinka

Lekarz ekonomista i lider zespołu Healthcare w Praktyce Life Sciences DZP. W ramach doradztwa prawnego w szczególności zajmuje się doradztwem regulacyjnym w obszarze ochrony zdrowia oraz nowych technologii. Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania kodeksu branżowego ds. przetwarzania danych medycznych, o którym mowa w art. 40 RODO. Pracował m.in. nad zmianami systemowymi dotyczącymi telemedycyny, outsourcingu danych medycznych, pakietu onkologicznego. Jest również członkiem Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministrze Cyfryzacji. W ramach realizowanych projektów regulacyjnych współpracował m.in. z CSIOZ, Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rozwoju. Jest jednym z inicjatorów i pomysłodawców Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, a także inicjatorem i wiceprezesem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych, będącej pierwszą organizacją pracodawców branży dronowej w Polsce.
Doktorant w Szkole Głównej Handlowej, stypendysta I edycji Liderów Ochrony Zdrowia Fundacji im. Lesława A. Pagi, prelegent i panelista krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących sektora ochrony zdrowia i nowych technologii, autor kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej o zasięgu ogólnopolskim. Piotr jest laureatem nagrody specjalnej konkursu “Rising Stars – Prawnicy Jutra 2017”. Został uznany za jednego z najlepszych prawników młodego pokolenia w Polsce.

Jan Pachocki - Radca Prawny, Domański Zakrzewski Palinka

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, w tym również przetwarzania danych medycznych. W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemem ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz inne zagadnienia w zakresie innowacji. Jeden z inicjatorów oraz koordynator Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza, organizacji branżowej zrzeszającej czołowe podmioty związane z telemedycyną oraz e-zdrowiem. Jan jest również członkiem grupy roboczej Komitetu Dostępność Plus dla Zdrowia, której celem jest opracowanie standardów dostępności dla placówek medycznych. Doradza m.in. MZ, CSIOZ, w obszarze doradztwa regulacyjnego z zakresu ochrony zdrowia. Pracował przy przygotowywaniu dla Naczelnej Rady Lekarskiej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego (dot. pakietu onkologicznego) oraz kompleksowego raportu regulacyjnego  oceniającego pakiet onkologiczny oraz pakiet kolejkowy, mające na celu poprawę proponowanego rozwiązania. Aktywnie działa razem z Fundacją Neuropozytywni, IZWOZ oraz Europejską Radą Mózgu na rzecz przygotowania Brain Planu.

Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z komunikacją i obiegiem informacji w systemie ochrony zdrowia. Przygotowuje opinie i raporty regulacyjne, opracowuje materiały prasowe związane z zagadnieniami prawnymi. Jako prawnik i specjalista ds. public relations zdobywał doświadczenie w organizacjach pozarządowych działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości oraz kształtowania regulacji prawnych przyjaznych dla obywateli i biznesu. Posiada ponadto doświadczenie w pracy w podmiotach publicznych oraz w mediach. Paweł ukończył z wyróżnieniem prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz public relations i marketing medialny na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

 Jan Siwek - Dyrektor Działu Medycznego, Alstor SP.J.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1982. Po studiach rozpoczął pracę naukową w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji. Od 1987 roku był właścicielem firmy zajmującej się serwisem komputerów dla placówek dyplomatycznych i PLL LOT. Od 1992 roku, po połączeniu z firmą Alstor (założoną jako Initel Serwis), na prawach współwłaściciela pełnił funkcję Dyrektora Marketingu, a następnie Dyrektora Działu Przetwarzania Dokumentów Papierowych. W tym okresie czynnie uczestniczył w przygotowaniu infrastruktury przetwarzania cyfrowego dokumentacji funduszy emerytalnych. Od 2003 roku objął funkcję Dyrektora Działu Medycznego w Alstor, wprowadzając na rynek polski wiele nowatorskich rozwiązań dla wspomagania pracy lekarzy najnowszymi rozwiązaniami dla diagnostyki obrazowej, ortopedii, kardiologii, neurologii i mammografii, rehabilitacji. Wielokrotnie zapraszany jako wykładowca na Ogólnopolskie i Branżowe Kongresy Medyczne oraz szkolenia dla lekarzy, techników czy inżynierów medycznych i działów IT szpitali. Aktywnie włączając się w przygotowywanie dokumentów i przepisów dla medycyny. Członek Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce, prowadzący wiele akcji doskonalenia wystąpień dla lekarzy oraz młodzieży.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki