Program - Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym 17.10.2018

09:00 – 09:30 Rejestracja uczestników

09:30 – 10:00 Wykład Inauguracyjny: Krzysztof Gralik - Główny Specjalista Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Otwocku

"Porządek informacyjny w skutecznym zarządzaniu kryzysowym"

Określenie standardu dla przepływu informacji pomiędzy podmiotami zarządzania kryzysowego zwiększa efektywność i przyspiesza podejmowanie decyzji, zapobiega konfliktom, ułatwia codzienną pracę. Sprawia, że podmioty zaangażowane mają dobre rozeznanie w sytuacji oraz szybki dostęp do odpowiednich danych.
Ale czy tak jest? Wieloźródłowość przesyłu danych tworzy chaos informacyjny – Kto otrzymał? Komu przesłać? Czy wszyscy są powiadomieni?
Różnorodność programów wspomagania decyzji, baz danych, obrazowania na mapach itp. powoduje, że wiele gromadzonych danych jest użytecznych tylko dla ograniczonych grup. Może sposobem na podniesienie jakości użytkowej gromadzonych informacji jest uporządkowanie?

10:00 – 10:30 Wykład Partnera: Marcin Marjasiewicz - Intergraph Polska Sp. z o.o.

"Przetwarzanie danych z bezzałogowych statków powietrznych – Drone Rapid Mapping"

10:30 – 11:00 Wykład Eksperta: mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel - Kierownik Zakładu Inżynierii Ciągłości Działania i Procesów Decyzyjnych, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

"Zdolność do zarządzania ryzykiem w świetle wytycznych Komisji Europejskiej"
Wystąpienie poświęcone zostanie wytycznym Komisji Europejskiej w zakresie zdolności do zarządzania ryzykiem postrzeganej, tj. umiejętności państwa członkowskiego lub jego regionów do zmniejszenia ryzyka, dostosowania się do ryzyka lub ograniczenia ryzyka, w szczególności jego skutków i prawdopodobieństwa klęski lub katastrofy zidentyfikowanego w przeprowadzonej przez to państwo lub regiony ocenie ryzyka do poziomu akceptowanego w tym państwie członkowskim.

11:00 – 11:10 Prezentacja Wystawców

11:10 – 11:30 Przerwa Kawowa

11:30 – 12:00 Wykład Eksperta: Radosław Mysłek - Kierownik ds. bezpieczeństwa Festiwalu Pol`and`Rock

"Zintegrowane Centrum Dowodzenia jako niezbędne narzędzie zarządzania bezpieczeństwem imprez masowych"

12:00 – 12:30 Wykład Eksperta: prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko i dr Mateusz Paplicki - Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

"Medycyna ratunkowa jako element bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w nagłym zagrożeniu"

12:30 – 12:50 Przerwa Kawowa

12:50 – 13:20 Wykład Eksperta: płk w st. spocz. dr inż. Stanisław Kulczyński - Wykładowca Collegium Civitas, ekspert w Instytucie Bezpieczeństwa RESCON

"Możliwości wykorzystania wojsk obrony terytorialnej (WOT) w likwidacji sytuacji kryzysowych"

13:20 – 13:50 Wykład Eksperta: mgr Adam Gorgol - Zakład Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

"Krytyczne spojrzenie na zdarzenie mnogie/masowe oczami lidera ZRM Państwowego Ratownictwa Medycznego"
Prawidłowe postępowanie świadków zdarzenia, zespołów ratownictwa medycznego oraz służb mundurowych na miejscu zdarzenia o charakterze mnogim i masowym ma krytyczne znaczenie dla zwiększenia szans przeżycia osób poszkodowanych. Zintegrowana współpraca pomiędzy świadkami zdarzenia udzielającymi pierwszej pomocy oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy jak również docierającymi służbami ma krytyczne znaczenie dla zdrowia i życia poszkodowanych.

13:50 – 14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

Szczegóły wkrótce
Szczegóły wkrótce
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki