Program - Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami 28.02.2019

09:00 – 09:20 Rejestracja uczestników

09:20 – 09:40 Wykład Inauguracyjny: dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Organizacja opieki geriatrycznej w Polsce"

Rozwój geriatrii jest pożądany zarówno ze względów demograficznych, jak i ekonomicznych. Ułatwienie osobom starszym dostępu do ambulatoryjnych i stacjonarnych placówek geriatrycznych oraz stosowanie całościowej oceny geriatrycznej pozwala na zapewnienie pacjentom lepszej opieki zdrowotnej i tworzy warunki do bardziej racjonalnego wykorzystania środków. Konieczne jest wypracowanie współdziałania opieki zdrowotnej i opieki społecznej celem zapewnienia świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych w miejscu zamieszkania. Populacja osób starszych powinna być objęta programami zdrowotnymi mającymi na celu wczesne wykrywanie wielkich problemów geriatrycznych

09:40 – 10:00 Wykład Partnera: Adam Bazela - Prezes Zarządu, 4Family Group Sp. z o.o.

"Biomechaniczna diagnostyka ryzyka upadku u osób starszych"

10:00 – 10:50 Wykład Partnera: Andrzej Bochacz – Prezes Zarządu, NaszSenior.pl

"SilverCRS Grupa, czyli seniorzy pomagają seniorom"

Prelegent poczas wystąpienia omówi następujące zagadnienia: prawdziwe potrzeby seniora; technika i technologia, to półśrodki; dom opieki, czy własne mieszkanie; organizowanie grup wsparcia.

10:50 – 11:25 Prezentacja Wystawców

11:25 – 11:50 Przerwa Kawowa

11:50 – 12:30 Warsztaty praktyczne: mgr inż. Jarosław Bochyński - Kierownik Działu Obsługi Warszawa, Revita

"Dobór materaca medycznego wg RPO lub stopnia odleżyny, prawidłowe pozycjonowanie pacjenta leżącego"

12:30 – 12:50 Wykład Eksperta:  dr n. med. Elżbieta Kozak-Szkopek - specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii, Klinika geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

"Zaburzenie poznawcze w ocenie geriatrycznej - omówienie badania klinicznego"

Zaburzenia poznawcze są jednym z wielkich problemów geriatrycznych, ich występowanie narasta z wiekiem. Wielokierunkowe postępowanie diagnostyczne pozwala na podjęcie działań terapeutycznych. Potrzeby osób z chorobami otępiennymi i ich opiekunów zmuszają i inspirują do rozwiązań, poprawiających jakość ich życia. Temu celowi służy projekt IONIS (Indoor and Outdoor NITICSplus Solution for Dementia Challenges), który realizowany jest w Polsce przez Klinikę Geriatrii WUM oraz Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej.

12:50 – 13.20 Wykład Eksperta: Magdalena Rutkiewicz - Prezes zarządu i założycielka Fundacji Projekt Starsi

"Przemoc wobec starszych. Nie bądź biernym widzem."

Podczas wystąpienia prelegentka omówi następujące punkty: Definicja i skala zjawiska (zainteresowanie tematem i badania dostępne w Polsce); Specyfika przemocy wobec starszych ; Czynniki ryzyka; Jakie oznaki mogą wskazywać, że osoba starsza doznaje przemocy; Przemoc a choroby wieku podeszłego ; Krótka informacja o działalności fundacji)

13:20 – 13:40 Przerwa Kawowa

13:40 – 14:10 Wykład Eksperta: Adam Szponka - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

"Kujawsko – Pomorska Teleopieka – czyli pierwsze doświadczenia z tworzenia regionalnego systemu usług teleopiekuńczych."

Wskaźniki demograficzne nie dają złudzeń, a zmiany struktury wiekowej ludności wskazują na nadchodzące „srebrne tsunami”. Zachodzące zmiany będą miały wpływ zarówno na aspekty społeczne jak i gospodarcze. Dlatego też musimy przygotować się na zwiększony popyt na usługi opiekuńcze przy jednocześnie malejących możliwościach ich zabezpieczenia. Dzisiejszy katalog dostępnych powszechnie usług opiekuńczych wymaga przemodelowania i dostosowania do nadchodzących czasów. Usługi muszą być adekwatne do możliwości finansowych osób starszych, a także potencjału administracji publicznej. Dzisiaj korzystając ze środków unijnych jest to najlepszy czas na przetestowanie rozwiązań mogących stać się alternatywą dla znanego nam katalogu usług. Wolontariat, usługi sąsiedzkie, alternatywne formy opieki świadczone w lokalnym środowisku czy teleopieka to aktualne wyzwania, których się podejmujemy. Rynek usług teleopiekuńczych w ostatnich latach mocno się zmienia. Jest to wynikiem uruchomienia pokaźnych środków finansowych na rozwój cyfrowych usług opiekuńczych. Pilotaż w tym zakresie został przeprowadzony również w województwie Kujawsko-Pomorskim a o jego pierwszych efektach, wnioskach, doświadczeniach a także o kolejnych etapach w rozwoju Regionalnego Centrum Usług Opiekuńczych dowiemy się z prezentacji.

14:10 – 14:40 Wykład Eksperta: Magdalena Petryniak - Wiceprezes Stowarzyszenia Manko

"Innowacyjne formy aktywizacji seniorów"

14:40 – 15:10 Wykład Eksperta: Paweł Kaźmierczyk - Associate, Life Sciences Practice Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

"Recepta bez wychodzenia z domu, czyli telemedycyna w opiece nad seniorami"

Nowe technologie oferują zupełnie nowe możliwości opieki nad pacjentami, w szczególności tymi w podeszłym wieku. Zmiany prawne z zakresu e-zdrowia, które miały miejsce w ubiegłym roku, nadążają za innowacjami i umożliwiają wykorzystanie ich potencjału. Dzięki teleopiece senior może pozostawać pod ciągłym nadzorem lekarza, a w razie potrzeby, bez wychodzenia z domu, połączyć się z nim przez Internet. Podczas wystąpienia prelegent opowie, jak zgodnie z prawem wykorzystywać dostępne rozwiązania z zakresu e-zdrowia, a także jakie zmiany czekają nas niebawem w związku z postępującym procesem informatyzacji systemu opieki nad pacjentem w Polsce. Przedstawi również podstawowe wymogi związane z dostępnością, do których spełnienia zobowiązana będzie większość podmiotów realizujących zadania publiczne.

15:10 – 15:20 Podsumowanie i zakończenie konferencji

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w agendzie.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki