PARTNERZY WYDARZENIA

Hexagon Safety & Infrastructure jest wiodącym dostawcą rozwiązań informatycznych dla instytucji rządowych, administracji publicznej, transportu oraz dostawców usług działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego, a także w sektorze usług sieciowych i branży komunikacyjnej.
Jako światowy lider, doświadczony innowator oraz zaufany partner wspiera życie milionów ludzi na całym świecie dostarczając rozwiązania i technologie wspomagające podejmowanie kluczowych decyzji w codziennej pracy. Więcej informacji na stronie: hexagonsafetyinfrastructure.com.
Hexagon Safety & Infrastructure  jest częścią grupy kapitałowej Hexagon AB (notowanej na Nordyckiej Liście Giełdowej: HEXAB; hexagon.com), wiodącego dostawcy technogii w dziedzinie projektowania, pomiaru i wizualizacji.

PATRONAT HONOROWY

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Misją Uczelni jest kształcenie kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia i innych wartości przed tymi zagrożeniami, a także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu i ofiarności w służbie i pracy oraz w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy. SGSP jest jednocześnie jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej.

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy jest jednostką naukową, którego misją jest działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego Państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej. CNBOP-PIB dąży do jak najwyższego poziomu świadczonych usług w zakresie prowadzonych badań, certyfikacji, dopuszczeń, ocen technicznych, a także działalności naukowo-badawczej, szkoleniowej, wydawniczej i innej w zakresie ochrony przeciwpożarowej a także działań na rzecz ochrony ludności. Pracownicy CNBOP-PIB znają i stosują politykę, procedury, Księgi Jakości oraz związane z nimi dokumenty. Kierownictwo CNBOP-PIB deklaruje, że dołoży wszelkich starań oraz zapewni środki, aby powyższa polityka jakości była zakomunikowana, zrozumiała i w pełni realizowana.

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce. Podstawowym celem działań jest ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego. Polski Związek Pracodawców Ochrona aktywnie uczestniczy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracają na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe obejmuje 21 regionalnych baz HEMS oraz jedną sezonową, a także Samolotowy Zespół Transportowy. 12 maja 2000 roku rozwiązany został Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego, a w jego miejsce utworzono Samorzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W 2016 roku nazwa została zmieniona na Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Jest to podmiot bezpośrednio finansowany przez Ministerstwo Zdrowia i stanowiący jednolitą strukturę. Obecnie śmigłowce wykonują ponad 8000 misji rocznie, sprośród których 70% stanowią loty do zdarzeń.

Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie „RESCUE TEAM” zostało zarejestrowane 11 marca 2013 roku, otrzymując osobowość prawną, poprzez wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego. Jego powstanie było efektem pracy grupy młodych ludzi bardzo zaangażowanych w ratownictwo, pomoc humanitarną oraz edukację z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i ratownictwa medycznego.  Podstawowym celem Stowarzyszenia jest wspieranie cywilnych działań ratowniczych, poszukiwawczych oraz rozpropagowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej jak również ratownictwa medycznego.

Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych ma na celu integrację środowiska, podjęcie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy różnymi gremiami naukowymi w dziedzinie nauk medycznych czy nauk o zdrowiu, jak również umożliwienie grupie zawodowej ratowników medycznych rozwoju zawodowego oraz naukowego.

Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej

 

 

 

Instytut Bezpieczeństwa RESCON to nowoczesna, prywatna organizacja, która wzory swojego funkcjonowania czerpie z podobnych instytucji działających z powodzeniem w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach na świecie.
RESCON w ramach swojej działalności przeprowadza audyty, przygotowuje specjalistyczne analizy i raporty oraz prowadzi usługi w zakresie doradztwa w wybranych dziedzinach bezpieczeństwa, komunikacji oraz zarządzania organizacjami kierując się zasadą podejmowania decyzji w oparciu o najlepsze źródła informacji i praktykę ekspercką. Działania Instytutu RESCON w sytuacji wystąpienia nagłego zagrożenia lub sytuacji kryzysowej obejmują następujące obszary merytoryczne: odporność i ciągłość działania, zarządzanie kryzysowe, optymalizacja procesów decyzyjnych, bezpieczeństwo informacji, komunikacja kryzysowa i ochrona wizerunku, cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo techniczne i pożarowe obiektów, bezpieczeństwo personalne i fizyczne w organizacjach, prewencja zagrożeń kryminalnych i terrorystycznych.
Projektowanie i realizacja programów badawczo-rozwojowych w dziedzinie bezpieczeństwa stanowi jedno z fundamentalnych zadań Instytutu.
Instytut RESCON zarządza także specjalistycznym portalem internetowym Biznesbezprzerwy.pl, którego celem jest wzbogacanie interdyscyplinarnej wiedzy właścicieli, menedżerów, doświadczonych i początkujących przedsiębiorców w zakresie zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem biznesu, wspieranie budowania odporności organizacji, zarządzanie ryzykiem, ciągłością działania oraz promocja zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

PATRONAT MEDIALNY
© 2018 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki