PARTNERZY WYDARZENIA

PARTNER BRĄZOWY

Pracownicy działów IT na całym świecie zmagają się z problemem związanym z wypełnieniem luki pomiędzy realizacją najważniejszych projektów związanych z IT a zapewnianiem lepszych wyników biznesowych. Co jeśli powiemy Państwu, że rozwiązanie obu tych problemów już znajduje się w Waszej sieci? Jako jedyna firma na rynku skoncentrowana wyłącznie na kompleksowych rozwiązaniach sieciowych dla przedsiębiorstw, Extreme posiada unikalne narzędzia pomagające organizacjom dowolnych rozmiarów wykorzystać ich sieci do budowy silniejszych relacji z ich klientami, partnerami, pracownikami i gośćmi - relacji, które przekładają się na lepsze wyniki biznesowe, większą lojalność oraz rzeczywiste korzyści finansowe.

WYSTAWCA

Viridian Polska specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji systemów monitorowania pacjentów dla potrzeb kardiochirurgii, chirurgii, kardiologii, intensywnego nadzoru anestezjologicznego oraz oddziałów ratownictwa medycznego. Niepodważalną wartością naszej spółki są jej pracownicy. Dzięki ich profesjonalizmowi i zaangażowaniu, od początku działalności w roku 1998, mieliśmy przyjemność wyposażyć w urządzenia i akcesoria medyczne dziesiątki klinik i setki oddziałów szpitali w całej Polsce. Dostarczana przez nas aparatura medyczna firmy Philips (m.in. kardiomonitory stacjonarno – transportowe, defibrylatory, aparaty EKG, zintegrowane systemy monitorowania) stanowi najskuteczniejsze narzędzie pracy lekarzy-specjalistów gwarantując jednocześnie – poprzez system aktualizacji w miarę rozwoju produktu – bezpieczeństwo zainwestowanych przez naszych klientów środków.

PARTNER

Iron Mountain - ­ firma założona w 1951 roku, jest światowym liderem w zakresie usług przechowywania i zarządzania informacjami. Współpracuje z ponad 225 000 organizacjami na całym świecie i posiada sieć nieruchomości o powierzchni ponad 85 milionów stóp kwadratowych w ponad 1400 obiektach w ponad 50 krajach. Magazyny Iron Mountain chronią miliardy cennych aktywów, w tym krytyczne informacje biznesowe i bardzo wrażliwe dane. Dostarczając rozwiązania, które obejmują zarzadzanie informacjami, transformacje cyfrową, bezpieczne przechowywanie, bezpieczne niszczenie, Iron Mountain pomaga klientom obniżyć koszty i ryzyko, przestrzegać przepisów umożliwiając bardziej cyfrowy sposób pracy.

PATRONAT HONOROWY

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej (STOMOZ) jest najstarszą w Polsce organizacją, która skupia menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej. STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą decydentów, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, w konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiniuje akty prawne dotyczące środowiska ochrony zdrowia, wspiera menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych. 

Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jest instytucją naukowo-badawczą skupiającą niezależnych ekspertów z dziedziny teleinformatyki, prawa, administracji oraz public relations. Powstał w roku 2007. Podstawowym celem Instytutu jest działalność naukowa, badawcza oraz zastosowanie wyników tych prac w praktyce poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań a także poprzez szeroko rozumianą edukację. Instytut realizuje projekty promujące ideę elektronicznej administracji, polegające na realizacji zadań publicznych przez organy administracji państwowej i samorządowej za pomocą nowoczesnych technologii internetowych, które są łatwo dostępne poprzez Internet dla interesantów, co czyni urzędy dostępnymi w dowolnie wybranym miejscu i czasie.

Organizacja Pracodawcy Medycyny Prywatnej zrzesza prywatnych świadczeniodawców usług medycznych, wśród których znajdują się liderzy rynku pracowniczych programów zdrowotnych, spółki giełdowe oraz lokalni pracodawcy ochrony zdrowia, stanowiący ważne ogniwo w systemie zdrowia publicznego. Jako reprezentant świadczeniodawców prywatnych w rządowo-parlamentarnym dialogu społecznym, Pracodawcy MP biorą czynny udział w procesie legislacji, podkreślając znaczenie i rolę prywatnego sektora w ochronie zdrowia i stojąc na straży równego dostępu do finansowania publicznego oraz równego traktowania prywatnych i publicznych podmiotów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych skupia 103 podmioty  lecznicze zarządzające ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju. Najważniejszym celem powołania organizacji było reprezentowanie prywatnych podmiotów przed urzędnikami średniego szczebla. Członkowie stowarzyszenia wyznaczyli sobie także za cel wspólne wspieranie zmian w organizacji służby zdrowia w Polsce zmierzające do  poprawy systemu opieki nad pacjentami, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz  równouprawnienia sektora publicznego i prywatnego. Celem OSSP jest również inicjowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sektora prywatnych  szpitali w Polsce. Władze OSSP zajmują się także edukacją administracji publicznej  w zakresie roli i skali prywatnego sektora opieki zdrowotnej w Polsce.

Polskie Towarzystwo Higieniczne opara się na tradycjach społecznego ruchu higienicznego jaki zrodził się na terenach Polski jeszcze będącej pod zaborami, w XIX wieku. Misją Polskiego Towarzystwa Higienicznego od początku jego istnienia jest doskonalenie i ochrona zdrowia społeczeństwa poprzez: działalność naukową; publicystyczną i szkoleniową oraz rozwijanie współpracy wielodyscyplinarnej i wielosektorowej, inicjowanie wspólnych działań na rzecz ochrony zdrowia i poprawy jakości życia obywateli. Realizując swoją misję Towarzystwo współpracuje z władzami państwowymi i samorządowymi, uczelniami polskimi i zagranicznymi, pokrewnymi towarzystwami i organizacjami fachowymi oraz  naukowymi w Polsce i na świecie, związanymi z działalnością ochrony zdrowia, szeroko pojętą  profilaktyką i higieną.

Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia z siedzibą w Koninie zostało zarejestrowane 5 marca 2004 roku w Poznaniu. Celem Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia jest działalność ogólnopolska w celu ochrony bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, oraz dążenie do podwyższania standardu świadczenia usług medycznych. Ponadto celem PPOZ jest ochrona praw i reprezentowanie środowiska lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej wobec dysponentów środków publicznych i niepublicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia. Od początku istnienia PPOZ prezesem jest doktor Bożena Janicka – specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej i pediatrii.

PATRONAT MEDIALNY
© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki