PRELEGENCI

Maciej Solski – ratownik medyczny, dyrektor techniczny Centrum Ratownictwa

Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Z Centrum Ratownictwa związany od 2007 roku, pełni funkcję Dyrektora Technicznego oraz wykładowcy na kursach pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wieloletni członek Grupy Operacyjnej Dolnośląskiego WOPR.
Instruktor oddziałów wojskowych przygotowanych do kontyngentów w Afganistanie i Iraku. Koordynator projektu Komendy Głównej Policji: Szkolenie Policjantów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

dr inż. Michał Wiśniewski - Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

Pracownik badawczo-dydaktyczny, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia licencjackie w 2008 r. na kierunku Ekonomia specjalność Informatyka w Ekonomii prowadzone przez Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska filia w Płocku. Następnie w 2010 r. ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania, kierunek Zarządzanie specjalność Gospodarka Cyfrowa. W 2013 r. rozpoczął studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność Zarządzanie Produkcją i Środowiskiem Pracy, które ukończył w 2015 r. W 2012 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 2018 r. broniąc rozprawę doktorską pt. "Zarządzanie Sytuacyjne Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej". W 2018 r. uzyskał certyfikat Prince2 Foundation Certificate in Project Management.

W latach 2011-2012 pracował przy projekcie finansowanym przez MNiSW pt. „Model optymalizacji organizacji zarządzania policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami”. W 2013-2014 odbył czteromiesięczny staż w firmie MyIT pracując nad projektem systemu eksperckiego służącego do zarządzania ryzykiem operacyjnym. W latach 2013-2015 brał udział w projekcje finansowanym przez NCBiR pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”. W latach 2015-2018 pracował przy projekcie finansowanym przez NCBiR pt. „Wysokospecjalistyczna platforma wspomagająca planowanie cywilne i ratownictwo w administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz w jednostkach organizacyjnych Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego”. W kadencji 2016-2020 członek Rady Wydziału Zarządzania.
Autor lub współautor ponad czterdziestu opracowań naukowych z obszaru nauk zarządzaniu dotyczących zarządzania procesowego, chmury obliczeniowej, zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej. Laureat nagród naukowych i organizacyjnych Rektora Politechniki Warszawskiej.

Robert Bryłka – kierownik działu segmentu public safety, Intergraph Polska

Kierownik działu oferującego rozwiązania z segmentu public safety oraz utilities&communication w Intergraph Polska, będącym polskim przedstawicielem grupy Hexagon, oferującej od lat rozwiązania IT dedykowane i dopasowane dla wyspecjalizowanych grup klientów branżowych. Przez większość kariery zawodowej związany z tworzeniem rozwiązań GIS, uczestnicząc na różnych funkcjach od projektanta i architekta po kierownika projektów, zarówno na rynku polskim jak i w wielu projektach zagranicznych i międzynarodowych.

inż. Grzegorz Zawistowski - Specjalista inżynieryjno-techniczny, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy

Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Obecnie student na Wydziale Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Główne zainteresowania to prawo konstytucyjne i prawa człowieka. Od 2017 r. Specjalista Inżynieryjno-Techniczny w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie karierę rozpoczynał w Jednostce Certyfikującej a obecnie jest zatrudniony w Dziale Samodzielnych Ekspertów, w którym zajmuje się innowacyjnymi technologiami w tym przede wszystkim Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi. Wykonawca w międzynarodowych projektach : EASER - Enhancing Assessment in SEarch & Rescue, Fire-In - Fire and Rescue Innovation Network, ASSISTANCE - Adapted situation awareneSS tools and taIlored training curricula for increaSing capabiliTies and enhANcing the proteCtion of first respondErs oraz z-ca kierownika pracy badawczej pt. „Badania doświadczalne bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych”.

mgr Radosław Fellner - Specjalista inżynieryjno-technicznych, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy

Specjalista ds. inżynieryjno-technicznych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym. Operator bezzałogowych statków powietrznych (BVLOS do 25 kg na wielowirnikowce i samoloty) z uprawnieniami instruktorskimi INS. Uczestnik ćwiczeń i projektów badawczych z wykorzystaniem dronów dla: policji, straży pożarnej, Straży Granicznej, portów lotniczych. Specjalizuje sie w aspektach prawnych wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych oraz zarządzaniu ryzykiem w lotach. Kierownik pracy badawczej pt. „Badania doświadczalne bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych”.

Mgr inż., MBA, Zbigniew Szulc – Dyrektor Marketingu i Sprzedaży firmy IBCOL Sp. z o.o.

Od 20 lat Dyrektor Marketingu i Sprzedaży firmy IBCOL Sp. z o.o., która oferuje najnowsze rozwiązania zagranicznych firm z dziedziny bezpieczeństwa i obronności dla polskich klientów instytucjonalnych. Był odpowiedzialny między innymi za takie projekty jak: wyposażenie polskich lotnisk i instytucji w urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych i narkotyków, modernizacji czołgów Leopard 2A4 dla Wojska Polskiego, modernizacja oświetlenia floty śmigłowców Mi-2/8/17/24 SZ RP do stosowania gogli noktowizyjnych, symulator okrętu podwodnego dla Akademii Marynarki Wojennej. Wcześniej zatrudniony w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie (później Daewoo-FSO) na różnych stanowiskach poczynając od technologa do szefa PR.

Dariusz Deptała - inspektor Policji w stanie spoczynku

Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego KGP. Był przedstawicielem Polski w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Sekretariatu Generalnego Rady UE w Brukseli oraz Europolu w Hadze i Grupy Doradczej ds. CBRN w Komisji Europejskiej w Brukseli. W latach 2010-2012 był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych. Jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl,  Narodowego Programu Antyterrorystycznego  Rzeczypospolitej Polskiej  oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN. Wykładał problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w  Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Od 2017 r. jest członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

Jan Jaszczyński - Prezes i Dowódca, Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12

Od 2013 r. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12 oraz jej Dowódca. Konsultant i współpracownik Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Aktywnie uczestniczący w kilkudziesięciu akcjach poszukiwawczych prowadzonych przez KSP i KGP. Instruktor współpracujący CPOZ KGP i SP w Słupsku w zakresie szkoleń z poszukiwań terenowych. Prowadzący wiele szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie poszukiwań terenowych dla zawodowców i ochotników (Policja, PSP, WOT, OSP, PCK, organizacje cywilne). Prelegent podczas konferencji tematycznych w tym organizowanych przez KGP. Ochotnik, Wolontariusz, działacz kilku NGO, prywatnie przedsiębiorca i były filmowiec. W dziedzinie poszukiwań i ratownictwa pasjonat i badacz różnych aspektów identyfikacji i detekcji oraz działania w warunkach chaosu i deprawacji moto-sensorycznej.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.