PRELEGENCI

Jerzy Lejk - Prezes zarządu, Metro Warszawskie

Pan Jerzy Lejk jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Pracę zawodową rozpoczął w Biurze Planowania Rozwoju Warszawy, a następnie zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Zarządzie Dróg Miejskich i Budimex S.A. W latach 1994 - 1999 był wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy. W Metrze Warszawskim pracuje od 2002 r., początkowo jako Zastępca Dyrektora, a następnie jako członek Zarządu Metra Warszawskiego Sp. z o. o. W zarządzie Spółki zajmował się problematyką rozbudowy metra oraz zagadnieniami jego eksploatacji. Wraz z zespołem składającym się z przedstawicieli wydziałów Urzędu m. st Warszawy i Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przygotował i wdrożył do realizacji inwestycję „Bielański odcinek I linii metra w Warszawie”. Od stycznia 2006 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki, nadzoruje duże projekty inwestycyjne w Warszawie, którymi są II linia metra oraz zakup taboru. W 2007 r. ukończył studia podyplomowe MBA dla inżynierów. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zawodowych, z zakresu budownictwa i ochrony środowiska w aspekcie przepisów Unii Europejskiej, prawa zamówień publicznych oraz prowadzenia procesów inwestycyjnych. W 2013 r. powołany został w skład Policy Board – organu w strukturze Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UITP), który jest odpowiedzialny za wyznaczanie kierunków działania i polityki UITP. Od 2013 roku nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej na wydziale Inżynierii Lądowej.

Grzegorz Malec – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin. Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM, a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin uzyskało tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”. Odbył szereg kursów i szkoleń m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania jednostkami gospodarczymi Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła Studium Oświaty i Kultury Dorosłych w Warszawie, kursy i szkolenia m.in.:w Centrum Funduszy Europejskich we Wrocławiu oraz Ogólnopolskim Centrum Edukacji Samorządu i Administracji w Warszawie /w zakresie wdrażania funduszy i prawa UE/, w Global Business Center w Warszawie /w zakresie nowoczesnych instrumentów zarządzania/ w Communications Group Gerald Stanisław Abramczyk /w zakresie udoskonalania komunikacji dla menedżerów/.Od listopada 2010 r. Marszałek Województwa Lubuskiego 

Marcin Maksymiuk - Prawnik, specjalista w Dziale Monitoringu Prawnego i Ekspertyz w Biurze Związku Powiatów Polskich, Redaktor internetowego Dziennika Warto  Wiedzieć

Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Autor publikacji oraz  redaktor internetowego Dziennika Warto Wiedzieć.  Stały uczestnik Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Ekspert ZPP w pracach komisji sejmowych i senackich. Specjalizujący się w zagadnieniach ochrony środowiska, energii odnawialnej i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Mirosław Czerliński – inżynier systemów ITS, Sprint S.A.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, od 2014 roku inżynier systemów ITS w Sprint S.A., brał udział w realizacji projektów Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy, Łodzi i Olsztynie, programując sterowniki sygnalizacji świetlnej oraz system sterowania ruchem z uwzględnieniem priorytetu dla pojazdów transportu publicznego.

Jacek Fink-Finowicki, Inżynier Projektu w Pionie Transportu Miejskiego, branży Mobility w Siemens Sp. z o.o.

Pasjonat kolei, od prawie 20 lat związany z rynkiem kolejowym w Polsce. Twórca internetowej encyklopedii kolejowej (www.enkol.pl). Od 2011 roku związany z polskim oddziałem Siemensa. Obecnie pełni funkcję inżyniera projektu w pionie transportu miejskiego branży Mobility w Siemens Sp. z o.o., gdzie zajmuje się m.in. tematem funkcjonowania nowoczesnego metra Inspiro w Warszawie.

Rafał Misztalski - Prezes Zarządu, Autowatch Polska Sp. z o. o. oraz Systemy Autobusowe Sp. z o. o.

Spółki wyznaczają najnowsze trendy bezpieczeństwa w obszarze transportu publicznego.
Systemy Autobusowe Sp. z o. o. zajmuje się montażem w autobusach systemów automatycznej detekcji oraz gaszenia pożarów z układem autodiagnostycznym II generacji.

AutoWatch Polska Sp. z o.o. jest generalnym importerem blokad alkoholowych szwedzkiego producenta AutoWatch. Blokady znajdują swoje zastosowanie w firmach posiadających własny park samochodowy jak i u indywidualnego odbiorcy.

Rafał Masztalski propaguje idee bezpieczeństwa nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale także w przedsiębiorstwach związanych z rynkiem transportu. Wskazuje najnowsze rozwiązania w tym zakresie oraz kierunki rozwoju.

Łukasz Puchalski - Dyrektor ZDM i Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Urzędnik z kilkunastoletnim stażem związany głównie z warszawskim samorządem.  Od czerwca 2015 roku dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Wcześniej w stołecznym Zarządzie Transportu Miejskiego początkowo jako Kierownik Działu a następnie Dyrektor ds. inwestycji zajmował się eksploatacją węzłów przesiadkowych, parkingów systemu Parkuj i jedź oraz budową metra. Dodatkowo po sukcesie uruchomionego w 2012 roku systemu roweru publicznego Veturilo powołany na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. W latach 2013-2015 jako Pełnomocnik ds. rozwoju ruchu rowerowego początkowo w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a następnie Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odpowiedzialny za prorowerowe zmiany w przepisach.

Hubert Jednorowski - Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Posiada wyższe wykształcenie magisterskie i techniczne. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (studia na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn). Jest nieprzerwanie od 2002 r. zawodowo związany z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego. Przez ten okres zajmował różne stanowiska, a obecnie, od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Nadzoru Inspekcyjnego. Pan Hubert Jednorowski jest specjalistą z zakresu prawa transportowego, przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym i warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego. Przez wiele lat, w trakcie swojego zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego zajmował się i nadzorował m.in. proces planowania kontroli inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz kształcenia kandydatów na inspektorów ITD, będąc m.in. członkiem komisji egzaminacyjnych w ramach egzaminów kwalifikacyjnych na inspektora ITD. W swojej pracy zajmował się m. in. zakupami sprzętu i wyposażenia dla Inspekcji Transportu Drogowego, wdrażaniem w Polsce systemu tachografów cyfrowych, był również aktywnym członkiem zespołu zajmującego się sprawami przejęcia i uruchomienia Centralnego Ośrodka Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego, nadzorował również prace merytoryczne nad rozwojem systemu komputerowego centralnej ewidencji naruszeń.

Swoje doświadczenie i wiedzę, wykorzystywał także pełniąc funkcję eksperta w ramach projektów bliźniaczych z zakresu transportu drogowego (m.in. na Ukrainie i w Chorwacji), a także w pracach legislacyjnych nad projektami aktów prawnych z zakresu transportu drogowego.

Mariusz Dańda - Dyrektor IT, DPK System

Mariusz Dańda urodził się w 1982 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Ekspertem z ponad 10-letnim doświadczeniem skoncentrowanym na rozwoju innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań IT dla sektora transportu publicznego. Zajmuje się problematyką optymalizacji harmonogramu, planowania, rozkładów jazdy i innych zagadnień transportowych, a także uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych od strony merytorycznej.

Jako Project Manager prowadził i zakończył z sukcesem kilkadziesiąt wdrożeń poczynając od małych a kończąc na największych organizacjach transportowych zarówno w kraju jak i za granicą, co pozwoliło zdobyć duże doświadczenie i wiedzę w dziedzinie transportu zbiorowego.

Od 2012 roku zajmuje stanowisko Dyrektora IT w firmie DPK SYSTEM, gdzie odpowiada za organizację działu konsultacyjno – wdrożeniowego oraz deweloperskiego, a także za wszystkie obszary IT w organizacji. Kieruje tworzeniem, rozwojem i wdrażaniem wysokiej jakości, zawansowanych rozwiązań IT dedykowanych dla transportu kolejowego i kołowego.

© 2019 PIRB. All Rights Reserved. Designed By Dariusz Niedźwiecki.